Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Pravidla soutěží na sociálních sítích

  1. Pořadatel soutěže

1.1. Pořadatelem soutěže je společnost nextbike Czech Republic  s.r.o., se sídlem Libušina 526/101, Chválkovice, 779 00 Olomouc, IČ: 07389108, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod spisovou značkou C 75648 (dále jen „Pořadatel“).

  1. Soutěž

2.1. Soutěž není žádným způsobem pořádána, sponzorována, podporována, vyhodnocována ani jinak spravována společností Meta nebo Bytedance, ani jejími provozovateli. Provozovatelům sociálních sítí Facebook a/nebo Instagram a/nebo TikTok nevznikají ve spojení se soutěží žádná práva ani povinnosti, ani vůči jejím účastníkům.

2.2. Soutěží se pro účely těchto Pravidel rozumí, není-li Pořadatelem oznámeno jinak, jakákoliv soutěž organizovaná a vyhlašovaná Pořadatelem na sociálních sítích s názvem Facebook, konkrétním profilu www.facebook.com/nextbikeczech/ a Instagramu, konkrétním profilu www.instagram.com/nextbike_cz/ a TikTok, konkrétním profilu https://www.tiktok.com/@nextbike_cz (FACEBOOK, INSTAGRAM a TikTok společně dále jen „sociální sítě“ nebo samostatně „sociální síť“)

2.3. Soutěž probíhá na jedné z výše uvedených sociálních sítí a/nebo na každé z výše uvedených sociálních sítí samostatně.

2.3. Soutěž je vždy zveřejněna na sociálních sítích formou příspěvku se zveřejněním soutěže.

2.4. Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

2.5. Soutěž probíhá na území České republiky na sociálních sítích od okamžiku zveřejnění soutěže na dané sociální síti do okamžiku specifikovaného v příspěvku se zveřejněním soutěže, respektive podle harmonogramu specifikovaného v takovémto zveřejnění (dále jen „termín soutěže“).

  1. Soutěžící

3.1. Účastníkem soutěže může být osoba ve věku od 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která je registrovaná na sociální síti Facebook a/nebo Instagram a/nebo TikTok, má po celou dobu soutěže aktivní účet na alespoň jedné z těchto sociálních sítí Facebook a/nebo Instagram a/nebo TikTok a seznámila se s těmito zveřejněnými pravidly soutěže a zcela je splní. Z účasti na soutěži jsou vyloučeny osoby, které nejsou občany ČR nebo EU a dále všichni zaměstnanci pořadatele soutěže i osoby na soutěži spolupracující, jakožto i osoby těm osobám blízké ve smyslu ustanovení občanského zákoníku.

3.2. Soutěžící jsou zároveň povinni dodržovat veškerá pravidla používání sociální sítě Facebook a/nebo Instagram a/nebo TikTok.

3.3. Soutěžící se do Soutěže zapojí způsobem podrobně definovaným v příspěvku Pořadatele na sociální síti, kterým je Soutěž vyhlášena, kterým může být zejména:

3.3.1. přidání jednoho nezeditovaného komentáře s předpokládaným obsahem pod určený příspěvek Pořadatele na sociální síti;

3.3.2. označení určeného příspěvku Pořadatele tlačítkem „To se mi líbí“ („Like“);

3.3.3. přidání, resp. nahrání či zaslání obsahu, zejména fotografie či videa, prostřednictvím příspěvku na sociální síti pod určeným příspěvkem Pořadatele či na profilu Pořadatele.

3.3.4. přidání, resp. nahrání či zaslání obsahu, zejména fotografie či videa, prostřednictvím příspěvku na sociální síti na vlastním profilu Soutěžícího s označením profilu Pořadatele v obsahu nebo jeho popisku a označením obsahu hashtagem specifikovaným v příspěvku se zveřejněním soutěže Pořadatele.

3.4. Soutěžící se může v rámci jedné vyhlášené Soutěže zúčastnit pouze jednou a má nárok pouze na jednu výhru. V případě, že se Soutěžící v rozporu s předchozí větou tohoto bodu Pravidel zúčastní Soutěže vícekrát, resp. zejména přidá opakovaně příspěvek s předpokládaným obsahem a podobně, bude konkrétní Soutěžící zapojen do Soutěže pouze na základě nejdříve přidaného, tedy svého prvního příspěvku, kterým se do Soutěže zapojil.

3.5. V případě, že Soutěžící odstraní nebo zedituje příspěvek, kterým se do Soutěže zapojil, tak, že zejména změní či upraví jeho obsah za účelem např. opravy své předchozí odpovědi, tipu či výběru, bude z konkrétní Soutěže vyřazen.

  1. Výhra v soutěži

4.1. Výhra či výhry, které je v rámci Soutěže možné získat, budou vždy uvedeny v příspěvku Pořadatele na příslušné sociální síti, kterým je Soutěž vyhlášena.

4.2. Výherce Soutěže bude určen způsobem podrobně definovaným v příspěvku Pořadatele na sociální síti, kterým je Soutěž vyhlášena, přičemž výherce může být v návaznosti na způsob zapojení se do Soutěže určen zejména:

4.2.1. losem (např.: v případě Soutěže založené na označení příspěvku tlačítkem „To se mi líbí“);

4.2.2. výběrem Pořadatele (např.: v případě Soutěže založené na přidání nejoriginálnější fotografie či videa splňujícího kritéria Pořadatele);

4.2.3. dle pořadí Soutěžícího (např.: v případě Soutěže s přidáním nejrychlejšího komentáře se správnou odpovědí);

4.2.4. dle přesnosti odhadu (např.: v případě Soutěže s tipem či odhadem počtu).

4.3. Způsob výběru výherce v jednotlivých Soutěžích je plně na úvaze Pořadatele a Pořadatel jej vždy určí nejpozději v okamžik vyhlášení Soutěže v příspěvku na sociální síti, kterým Soutěž vyhlásil. Způsoby určení výherce uvedené v bodě 4.2.  těchto Pravidel slouží pro představu Soutěžících a nepředstavují uzavřený výčet.

4.4. Pořadatel výherce Soutěže vybere a vyhlásí nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne skončení Soutěže uvedeného v příspěvku Pořadatele na sociální síti, kterým byla příslušná Soutěž vyhlášena.

4.5. Pořadatel vyhlásí jméno výherce Soutěže nejpozději ve lhůtě dle bodu 4.4. tohoto článku Pravidel prostřednictvím svého účtu na příslušné sociální síti, na které byla Soutěž vyhlášena, a rovněž zveřejní jméno výherce v příspěvku, kterým byla Soutěž vyhlášena, přičemž bude výherce vyzván ke kontaktování Pořadatele prostřednictvím privátní zprávy na příslušné sociální síti.

4.6. Výherce Soutěže je povinen kontaktovat Pořadatele privátní zprávou na příslušné sociální síti na základě výzvy dle bodu 4.4. těchto Pravidel nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne vyhlášení výherce Soutěže dle bodu 4.4. těchto Pravidel, o čemž bude ve výzvě informován. V případě, že tak neučiní, propadá výhra Pořadateli.

4.7. Výhru zašle Pořadatel výherci Soutěže nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy se výherce přihlásil o výhru prostřednictvím privátní zprávy na příslušné sociální síti zaslané Pořadateli a současně sdělil Pořadateli informace rozhodné pro odeslání výhry výherci jako doručovací adresu, případně e-mailovou adresu.

4.8. Soutěžící si nemůže nárokovat jinou výhru než výše uvedenou a nemá nárok výhru reklamovat. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.

 

4.8. Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Výherce nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoli jiná plnění ze strany společnosti nextbike Czech Republic s.r.o.

 

  1. Ochrana osobních údajů

 

5.1. Účastí v soutěži bere účastník na vědomí, že při soutěži dochází ke zpracování jeho osobních údajů, které jsou nezbytné pro pořádání soutěže. Veškeré toto zpracování probíhá v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU 2016/679, také známo jako GDPR). Při soutěži je pořadatel soutěže správcem těchto osobních údajů ve smyslu GDPR a nedochází ke zpracování jiných osobních údajů než těch, které účastník poskytl pořadateli soutěže v rámci poskytování jeho služeb.

5.2. Konkrétně při soutěži dochází ke zpracování těchto osobních údajů účastníka soutěže: jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, telefon a e-mail. Právním titulem pro toto zpracování osobních údajů je oprávněný zájem správce spočívající v zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách zákazníkům svých služeb prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb, o některých službách informační společnosti.

5.3.  Účelem zpracování těchto osobních údajů při soutěži je ověření splnění podmínek účastníků soutěže, vyhodnocení soutěže a zveřejnění výherců, kontaktování výherců a ověření jejich identity kvůli předání výhry. Osobní údaje účastníků soutěže se při těchto účelech zpracování nepředávají třetím stranám.

5.4. Účastník soutěže má jakožto subjekt osobních údajů právo na výkon všech z GDPR plynoucích oprávnění, konkrétně požádat správce o informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává, vyžádat si u správce přístup k osobním údajům a požadovat jejich aktualizaci, opravu nebo výmaz, vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu, nebo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit přímo na správce (e-mailem na adrese spoluprace@nextbikeczech.com) nebo dozorový úřad (Úřad pro ochranu osobních údajů na kontaktech uvedených na https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006). Pověřenec na ochranu osobních údajů pořadatele soutěže je účastníkům soutěže k dispozici na kontaktním e-mailu spoluprace@nextbikeczech.com.

  1. Závěrečná ustanovení

6.1. Společnost nextbike Czech Republic s.r.o. má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení důvodu předčasně ukončit.

6.2. Společnost nextbike Czech Republic s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tato pravidla. Nové znění pravidel bude účinné od okamžiku jejich zveřejnění.

6.3. Společnost nextbike Czech Republic s.r.o. je oprávněna vyřadit ze soutěže i bez předchozího upozornění soutěžícího, který poruší tato pravidla a další podmínky specifikované ve zveřejnění soutěže, obecně závazné právní předpisy a pravidla používání té které sociální sítě, nebo u něhož bude mít Zonic s.r.o. důvodné podezření na porušení předmětných pravidel, podmínek a předpisů.

6.4. Soutěžící účastí v soutěži vyslovuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se k jejich dodržování.

6.5. Nepřevzaté výhry propadají Pořadateli Soutěže.

6.6. Tato pravidla se zveřejňují na internetové síti pod odkazem: https://www.nextbikeczech.com/pravidla-souteze-na-socialnich-sitich-nextbike/

V Olomouci, dne 3. 10. 2023

nextbike Czech Republic s.r.o.