Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Všeobecné obchodní podmínky 2024

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) pro systémy sdílení jízdních kol provozované společností nextbike Czech Republic s.r.o.

 

platné od 1. dubna 2024

 

Následující všeobecné podmínky platí pro používání sdílených kol a elektrických kol (dále jen „kol“) nabízených společností nextbike Czech Republic s.r.o. Odstavec § 1 – § 8 našich podmínek určuje práva a povinnosti týkající se používání a pronájmu sdílených kol. Odstavce §9 – §19 upravují obchodní vztah mezi nextbike Czech Republic s.r.o. jako poskytovateli sdílených kol a jeho zákazníky.

Vymezení pojmů

 • Poskytovatel – nextbike Czech Republic s.r.o.
 • Zákazník – registrovaný uživatel, který má u nextbike vytvořený a aktivovaný účet spárováním platební karty. Zákazníkem je tedy osoba, která je zároveň majitelem této platební karty.
 • Zákaznický účet – účet, který si zákazník vytvoří prostřednictvím nextbike aplikace nebo webové stránky www.nextbikeczech.com za účelem používání sdílených kol nextbike.
 • Registrace – založení nextbike účtu a poskytnutí informací nezbytných k užívání sdílených kol nextbike.
 • Aktivace zákaznického účtu – probíhá vložením údajů platné platební karty a převodem částky 50 Kč (v Kladně převodem částky 300 Kč s platností od 21.10.2023), která zákazníkovi slouží jako jízdní kredit. Tento kredit může zákazník uplatnit ve všech zemích, kde nextbike působí.
 • Pronájem – doba od odemknutí sdíleného kola po správné vrácení a uzamknutí sdíleného kola.
 • Začátek pronájmu – časový interval počínající odemčením kola v aplikaci nebo prostřednictvím zákaznického servisu nextbike.
 • Konec pronájmu – nastane uzamčením kola v oficiální stanici nebo flexibilní zóně stlačením páčky zámku nad zadním kolem, zvukovým signálem kola a kontrolou správně vráceného kola v aplikaci.
 • Parkování – pauza během užívání kola (zvolením parkovacího módu v aplikaci), kdy zákazník může kolo nechat dočasně zamčeno mimo stanici. V průběhu parkování je zákazníkovi stále účtován pronájem až do vrácení kola do oficiální stanice nebo flexibilní zóny.
 • Vrácení – ukončení pronájmu, které zákazník provede stlačením páčky zámku nad zadním kolem a kontrolou ukončení výpůjčky kola v aplikaci.
 • Nájemné – částka, která je účtovaná zákazníkovi za danou jízdu.
 • Oficiální stanice – místo určené k vrácení kola nextbike, které je zobrazeno na mapě aplikace a webových stránkách a je označeno ikonou ve tvaru obrácené kapky. Po rozkliknutí „kapky“ se zobrazí číslo a název stanice. V opačném případě jde o kolo vrácené mimo oficiální stanici.
 • Flex zóna – oblast určená k vrácení kola, která je zobrazena na mapě aplikace a webových stránkách jako modře zabarvená plocha.
 • Bonusová stanice – využitím bonusové stanice uživatel získá speciální benefit (např. extra jízdní minuty navíc, extra jízdní kredit nebo jízdu zdarma).
 • Extra jízdní minuty – přidávají se vždy k jízdnímu tarifu daného města při vypůjčení z bonusové stanice.
 • Extra jízdní kredit – tento jízdní kredit, připsaný na účet uživatele nextbike, je použitelný pouze pro jízdy na kolech nextbike a není možné jej proplatit.
 • Dotovaný pronájem – pronájem, který je pro konečného uživatele zdarma a financuje jej jiný subjekt. Zpravidla jízdy zdarma dotuje radnice města (např. prvních 15 minut z každé jízdy) nebo soukromý subjekt.
 • Předplatné nextbike – jedná se o měsíční či roční předplatné, díky kterému získá zákazník extra 30 volných minut na každou výpůjčku.
 • nextbike GmbH – mateřská společnost nextbike Czech republic s. r. o., jenž poskytuje pronájem sdílených kol nextbike v Evropě

 

§1 Pravomoc obchodních podmínek (VOP) 

 1. Nextbike Czech Republic s.r.o. (dále jen „poskytovatel“) pronajímá jízdní kola registrovaným zákazníkům (dále jen „zákazník“), pokud jsou produkty a služby k dispozici.
 2. Půjčení je možné buď telefonicky nebo prostřednictvím aplikace nextbike pro smartphony, které podporují iOS,Android, Windows nebo Huawei.
 3. Jakékoliv dohody, uzavřené ústně mezi stranami, odlišné od těchto VOP musí být schváleny a písemně potvrzeny poskytovatelem.
 4. Všeobecné obchodní podmínky se vztahují k fungování nextbike v České republice. Pro systémy nextbike v jiných zemích  platí podmínky lokálních poskytovatelů.

§2 Registrace a potvrzení

 1. Žádost o registraci („žádost“) je možná buď prostřednictvím aplikace nextbike pro smartphone, který podporuje iOS, Android, Windows nebo Huawei, nebo online na webových stránkách www.nextbikeczech.com. Aby se zákazník stal registrovaným, musí žadatel v době schválení žádosti dosáhnout minimálně věku 18 let.
 2. V rámci procesu podávání žádostí je poskytovatel oprávněn využívat služby platebního partnera Adyen, aby ověřil platební schopnost žadatele. 
 3. Při registraci obdrží žadatel osobní identifikační číslo (PIN), které používá k přihlášení do aplikace přes smartphone i na webových stránkách www.nextbikeczech.com.
 4. Po úspěšné registraci si zákazník může půjčit kola poskytovatele a další kola značky nextbike po celém světě. Přehled jejich umístění je na adrese www.nextbikeczech.com. Pokud si zákazník chce pronajmout kola z jiné země nebo jiného města, než ve kterém se registroval, bude vyzván k odsouhlasení místních odlišných sazeb a VOP.
 5. Při registraci musí být poskytnut platný platební prostředek před dobou pronájmu. Pro ověření platnosti platební karty verifikuje zákazník svůj nextbike účet částkou ve výši 50 Kč (v Kladně 300 Kč s platností od 21.10.2023). Tato částka je následně převedena na jízdní kredit, který lze uplatnit  na půjčovném ve všech tarifních úrovních a ve všech zemích, kde nextbike působí. Kredit nepodléhá expiraci a je nevratný.
 6. Zákazník je povinen bezodkladně informovat poskytovatele o všech změnách svých osobních údajů, ke kterým dochází během obchodního vztahu a to prostřednictvím emailu na servis@nextbikeczech.com

 

 • 3 Podmínky použití
 1.  Systém sdílení kol nextbike nesmí být využit:
  1. Osobou mladší 18 let.
  2. Pro přepravu více osob najednou, zejména malých dětí. (košík, zadní kryt kola)
  3. Pro cesty mimo území České republiky bez písemného souhlasu poskytovatele
  4. Pro pronájem třetím osobám za úplatu.
  5. Jednotlivci pod vlivem alkoholu nebo drog
  6. Pokud zákazník při povinné kontrole kola před jízdou zjistí jakoukoli závadu na kole. V tom případě je povinen o této závadě informovat poskytovatele v pracovní době zákaznické linky (pondělí – pátek 9:00-17:00) na čísle +420581652047, případně mimo pracovní dobu zákaznické linky pomocí zpětné vazby v aplikaci nebo prostřednictvím emailu (servis@nextbikeczech.com).
  7. Jsou-li kola používána za nepříznivých klimatických podmínek (např. silný vítr, deštivé počasí, bouřlivé počasí, námraza, sníh), pak je používání kol během těchto podmínek na vlastní nebezpečí a nextbike doporučuje uživateli, aby kolo vůbec nepoužíval.
 2. Zákazník je povinen dodržovat všechny silniční a dopravní zákony a předpisy, které jsou platné na území České republiky.
 3. Je zakázáno řízení kol bez držení se řídítek.
 4. Je zakázáno nepřiměřeně používat košík kola nebo jej přetížit (maximální přípustné zatížení je 5 kg). Zákazník je povinen zajistit, aby byly přepravované předměty po celou dobu řádně upevněny a zajištěny. Na koši není povoleno převážet živá zvířata. Poskytovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé na přepravovaných věcech. Stejně tak neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé přepravovanými věcmi.
 5. Je zakázáno používání sdíleného kola, které by mohlo vést k jeho poškození. Jako například jízda po schodech, jízda v nevhodném terénu (pole, les atd.)
 6. Neschválené úpravy nebo změny kola nejsou povoleny.
 7. Pokud bude zjištěno neoprávněné nebo nevhodné použití kola, popřípadě stanice nextbike, poskytovatel je oprávněn ukončit obchodní vztah, zablokovat zákazníkovi možnost dalšího pronájmu sdílených kol a požadovat finanční náhradu.
 8. Zákazník může přenechat kolo k užívání další osobě, která však musí být starší 18 let. V takovém případě odpovídá zákazník za jednání této osoby, jako by pronájem provedl sám a je povinen zajistit, aby se tato osoba řídila všemi pokyny pro zákazníky obsaženými v těchto VOP. V případě porušení této povinnosti nextbike neodpovídá za jakékoliv škody způsobené těmito třetími osobami. Za jakékoliv škody způsobené na majetku nextbike odpovídá zákazník, který zapůjčení kol potvrdil.
 9. Zákazník potvrzuje, že se seznámil s nextbike desaterem (https://www.nextbikeczech.com/nextbikove-desatero/) a bude se podle měj řídit.

§4 Omezení pronájmu

 1. Vrácení kola je možné pouze na území města, kde začal pronájem.
 2. Není-li dohodnuto jinak, každý zákazník si může vypůjčit až čtyři kola na jednom nextbike účtu současně, přičemž každé kolo se počítá jako jeden pronájem. Pronajímá-li si uživatel více kol na jeden účet současně a zároveň jsou ve městě pronájmu aktivní dotované jízdy, platí tyto dotované jízdy až na čtyři vypůjčená kola současně (např. 15 minut jízdy zdarma díky podpoře města).
 3. Pravidlo zakotvené v §4 bod 2. neplatí pro benefity Multisport a Lítačka, nextbike předplatné a stejně tak v případě provozu sdílení kol na území města Brna, kde se dotovaný pronájem počítá pouze na jedno kolo.
 4. Za časové období 24 hodin je možno provést maximálně 20 pronájmů.
 5. Po využití minut zdarma (např. 15 minut jízdy zdarma díky podpoře města) lze tuto výhodu znovu uplatnit až po 10 minutách od ukončení tohoto pronájmu, v opačném případě je výpůjčka účtována běžnou sazbou daného města.

§5 Doba pronájmu

 1. Zaúčtovaná doba pronájmu kola začíná otevřením vybraného kola v aplikaci.
 2. Zákazník je povinen potvrdit ukončení doby pronájmu podle § 8. Po potvrzení ukončení pronájmu bude účtováno nájemné, které má být fakturováno. Oficiální konec doby pronájmu musí být potvrzen uzamknutím kola a kontrolou ukončení pronájmu v aplikaci. Zákaznický servis nextbike musí být v případě problému s uzamknutím kola neprodleně informován. V pracovní době zákaznického servisu (pondělí – pátek 9:00-17:00)  nás informujte prostřednictvím servisní linky na čísle +420581652047 tak, aby mohl být problém ihned vyřešen (pro vyřešení je nutné aby zákazník volal v momentě, kdy stojí u kola), případně mimo pracovní hodiny nám napište prostřednictvím zpětné vazby v  aplikaci nebo emailu (servis@nextbikeczech.com).

§6 Podmínky pronájmu kol

  1. Zákazník se musí před zahájením pronájmu seznámit s podmínkami a vhodným užíváním pronajmutého kola.
 • Jak používat kolo

Před zahájením nájmu je vždy nutné zkontrolovat stav kola, zejména vyzkoušet správnou funkčnost brzd. Případný problém je vždy nutné nahlásit

–          zavoláním na zákaznickou linku (pondělí-pátek, 9:00-17:00) na číslo +420581652047,

–          mimo pracovní dobu zákaznické linky zpětnou vazbou v aplikaci, kterou uživatel najde v hlavním menu aplikace v sekci „Potřebujete pomoc?“.

Zákazník si poté může pronajmout jiné kolo. Při využívání kola je nutné dodržovat pravidla silničního provozu a další dopravní zákony a předpisy platné na území České republiky.

Na všech kolech se nachází přední i zadní světlo, včetně reflexní odrazky. Světla se rozsvítí automaticky na začátku nájmu. Po ukončení nájmu naopak po pár minutách automaticky zhasnou, není je tedy nutné ovládat manuálně. Kola jsou také opatřena reflexním proužkem na ráfcích a na stranách pedálů.

Všechna kola jsou opatřena zvonkem na levém řídítku, který se ovládá manuálně pootočením od sebe a k sobě.

Na kolech se nachází přední a zadní páková brzda. Páky jsou situovány na řídítkách, přičemž přední brzda se ovládá na levé straně, zadní pak na pravé straně. Obě brzdy by se měly používat rovnoměrně. Zejména přední brzdu je třeba využívat citlivě. Její prudké zmáčknutí může mít za následek například prudké zastavení, na které jezdec nebude schopen zareagovat.  Podobně chybné je rovněž přehnané používání zadní brzdy, která má výrazně nižší účinek a při prudkém stlačení může vést ke smyku kola. Přední brzda by se taktéž neměla používat při zatáčení, neboť by mohlo dojít k podklouznutí kola.

Při samotném procesu řazení (které je možné na kolech najít na pravém řídítku) je potřeba vždy přestat šlapat, případně snížit intenzitu. Na rovině tento moment probíhá plynule, v případně prudkého kopce je pak třeba zařadit rychlost ještě před zahájením výjezdu a předejít tak přehazování v kopci. 

 1. Zákazník je povinen před použitím zkontrolovat, zda je kolo bez závady. Pokud zákazník zjistí technické závady nebo nedostatky na začátku nebo během doby pronájmu, musí o tom okamžitě informovat zákaznický servis poskytovatele prostřednictvím zákaznické linky, která je dostupná od pondělí do pátku 9:00-17:00 na čísle +420581652047. Mimo pracovní dobu zákaznického servisu napíše prostřednictvím zpětné vazby v  aplikaci nebo emailu (servis@nextbikeczech.com) a v případě nutnosti ukončí pronájem kola.

 

§7 Parkování půjčených kol

 1. Pokud se zákazník rozhodne jízdu dočasně přerušit, musí jízdní kolo zaparkovat (účtování pronájmu v parkovacím režimu stále pokračuje). Parkovací režim může zákazník zvolit v aplikaci v detailu aktivního pronájmu, kde nalezne na liště možnost parkování. Parkovací režim je nutné potvrdit a následně kolo uzamknout. Jakmile chce zákazník v jízdě pokračovat, zruší parkovací režim, kolo se odemkne a zákazník ho poté vrátí do jedné z oficiálních stanic, případně flexibilních zón. Zákazník je při parkování povinen dodržovat pravidla silničního provozu. Dále musí zajistit, aby během parkování nebránil bezpečnosti silničního provozu, ujistit se, že kolo není překážkou pro ostatní vozidla a že třetím stranám nebo jejich majetku nezpůsobí škody. 
 2. Zejména není dovoleno parkovat pronajatá kola trvale nebo dočasně
  1. u semaforů
  2. u parkovacích strojů nebo parkovacích čteček
  3. u dopravních značek
  4. na chodnících, které jsou pak zmenšeny na šířku menší než 1,50 m
  5. před, v nebo v blízkosti nouzových východů a v servisních zónách požárního oddělení
  6. v případě, že kolo překrývá místní reklamu
  7. na vlakových a autobusových nástupištích
  8. v budovách a dvorech
  9. na cestách přizpůsobených pro nevidomé
  10. u nebo před poštovními schránkami
  11. před dveřmi, branami nebo v jejich rozsahu otáčení
  12. na příjezdových cestách nebo před nimi
 3. Pronajaté kolo musí být řádně uzamčeno, pokud není používáno, a to i v případě, že ho zákazník krátce opustí. Další informace o tom, jak zamknout kolo, najdete na našich webových stránkách nebo online na YouTube.
 4. Klient nesmí zaparkovat kola trvale v parcích, zahradách či jiných plochách v soukromém vlastnictví. Zákazník je oprávněn dočasně zaparkovat kola na místech v soukromém vlastnictví pouze pokud má povolení od osoby způsobilé udělit takové povolení.
 5. Nedodržení bude mít za následek účtování poplatků dle ceníku. Dále je zákazník odpovědný za úhradu jakýchkoliv úředních pokut nebo nároků ze strany třetích osob, které byly v důsledku nedodržení těchto předpisů nebo právních předpisů poškozeny.

 

§8 Vymáhání dlužných částek a penále

 

 1. Vymáhání dlužných částek: V případě, že zákazník nezaplatí sankce nebo jiné dlužné částky spojené s využíváním služeb poskytovatele v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, si poskytovatel vyhrazuje právo tyto dluhy aktivně vymáhat. To zahrnuje, ale není omezeno na, využití interních procesů vymáhání, právních kroků, nebo služeb třetích stran specializujících se na vymáhání pohledávek.
 2. Smluvní pokuta za pozdní platby: V případě pozdní platby sankcí nebo jiných dlužných částek bude zákazníkovi účtována smluvní pokuta ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den zpoždění, počínaje dnem následujícím po datu splatnosti až do úplného zaplacení dluhu.
 3. Oznámení o nezaplacených částkách: Poskytovatel se zavazuje informovat zákazníka o jakýchkoliv nezaplacených částkách a poskytne zákazníkovi přiměřenou lhůtu k úhradě těchto dlužných částek před zahájením procesu vymáhání.
 4. Právo na obranu: Zákazník má právo poskytovatele informovat o jakýchkoliv nesrovnalostech nebo nespravedlivých sankcích v rámci stanovené lhůty. Poskytovatel se zavazuje řádně zvážit všechny takové námitky a odpovědně jednat s cílem dosáhnout spravedlivého řešení.
 5. Záznam o nezaplacených částkách: Poskytovatel si uchovává právo na záznam všech nezaplacených částek a souvisejících penále v účtech zákazníků, a to až do doby jejich úplného vyrovnání.
 6. Další opatření: V případě, že dlužná částka zůstane nezaplacená i po uplynutí stanovené lhůty, poskytovatel si vyhrazuje právo podniknout další kroky, včetně, ale neomezeně, na pozastavení nebo ukončení služeb poskytovatele pro dotčeného zákazníka.

§9 Vrácení jízdních kol

 1. Vrácení pronajmutých jízdních kol je dovoleno pouze do předem definovaných míst, která jsou v mapě aplikace a na našich webových stránkách (https://www.nextbikeczech.com/mesta/). Po výběru daného města lze na mapě vyhledat stanice, které jsou označené “kapkami” s  číslem a názvem stanice. Výjimky platí pro jednotlivé lokality, kde lze kola vrátit do flex zóny. Zákazník je povinen zkontrolovat si správné umístění kola do stanice v aplikaci. 
 2. Kolo musí být vráceno tak, aby bylo jasně viditelné na jednom z míst publikovaných online na www.nextbikeczech.com (nebo v aplikaci nextbike app) a uzamčeno pomocí zámku nad zadním kolem, čímž zákazník potvrzuje ukončení pronájmu a předává tak poskytovateli informace o době pronájmu a také o přesné poloze vrácení (číslo stanice nebo souřadnice GPS).
 3. Vrácení kol do zóny zákazu, která je znázorněna v aplikaci nextbike nebo na webových stránkách nextbikeczech.com, je bez výjimek zakázáno.
 4. U kol je třeba mechanicky zamáčknout páčku na zámku nad zadním kolem, čímž se pronájem ukončí. Toto se pak automaticky promítne do aplikace nextbike. Zákazník je povinen zkontrolovat v aplikaci v sekci „Moje výpůjčky“ (případně na webových stránkách po přihlášení do účtu a v historii transakcí), zda-li se tak stalo, a v případě, že vidí, že pronájem nebyl ukončen, o tom okamžitě informuje provozovatele. V pracovní hodiny zákaznického servisu (pondělí – pátek 9:00-17:00) nás informujte prostřednictvím servisní linky na čísle +420581652047, tak aby mohl být problém ihned vyřešen (pro vyřešení je nutné aby zákazník volal v momentě, kdy stojí u kola), případně mimo pracovní hodiny ihned prostřednictvím zpětné vazby v aplikaci nebo emailu (servis@nextbikeczech.com).
 5. Zákazník musí být schopen poskytnout tyto informace poskytovali na požádání po dobu 48 hodin od doby pronájmu.
 6. Pokud zákazník nevrátí kolo do definované oblasti, jak je popsáno v odstavcích 1 až 3, poskytne nepravdivé informace nebo nepožádá o vrácení jízdního kola, bude mu účtován servisní poplatek v souladu s aktuálním ceníkem.
 7. Ve městě Beroun a Kladno je v případě volného dobíjecího doku nutné kolo vložit do doku a následně uzamknout páčkou zámku. V případě, že zákazníkovi dorazí notifikace o nesprávně uzamčeném kole, je nutné zavolat na zákaznickou linku, případně v případě nedostupnosti informovat přes aplikaci. 

§10 Závazky nextbike Czech Republic s. r. o.

 1. Poskytovatel odpovídá za závady na kolech, které mu byly nahlášeny a nebyly odstraněny. V případě, že je ze strany zákazníka užíváno kolo, které je zjevně poškozeno, či je jakkoliv omezena jeho funkčnost, poskytovatel neodpovídá za jakékoliv škody, způsobené užíváním takového kola. Zákazník je povinen kolo před jeho použitím zkontrolovat, včetně jeho funkčnosti. Poskytovatel neodpovídá za škody na předmětech, které byly přepravovány během pronájmu, a to buď pomocí košíku na kole nebo držáku mobilního telefonu. Užívání kol k přepravě věcí je činěno zákazníkem na jeho vlastní nebezpečí.
 2. Poskytovatel neodpovídá za případy nesprávného a / nebo neoprávněného používání jízdního kola podle §3.

§11 Závazky zákazníků

 1. Používání služeb poskytovatele probíhá na vlastní riziko. Zákazník bere plnou odpovědnost za škody, které způsobil sám. Zákazník je odpovědný výhradně za nároky na odpovědnost vyplývající z akcí nebo událostí, ke kterým došlo během doby pronájmu nebo v jejím důsledku. Nároky pojistitele odpovědnosti poskytovatele vůči zákazníkovi zůstávají nedotčeny.
 2. V případě, že zákazník způsobí poskytovateli jakoukoliv škodu z důvodu počínání v rozporu s jeho povinnostmi dle těchto VOP nebo v rozporu s účelem nájmu včetně odcizení kola z důvodu počínání v rozporu s VOP, je zákazník povinen nahradit poskytovateli škodu , zejména pak náklady nutné na opravu
 3. Zákazník je odpovědný za veškeré náklady a škody vzniklé poskytovateli z důvodu nedodržení povinností vyplývajících z těchto podmínek. Za zákazníka se považuje registrovaný uživatel, který má aktivovaný účet verifikací platební karty. Zákazníkem je tedy osoba, která je zároveň majitelem této platební karty.
 4. Pokud je jízdní kolo ukradeno během doby nájmu, musí zákazník okamžitě hlásit krádež poskytovateli pomocí zákaznické linky, která je dostupná od pondělí do pátku 9:00-17:00 na čísle +420581652047, případně mimo pracovní dobu  zákaznické linky pomocí emailu servis@nextbikeczech.com a také oznámením na Policii ČR.

§12 Povinnosti zákazníka v případě nehody

Poskytovatel musí být okamžitě informován o nehodách. V případech havárií, které zahrnují nejen uživatele, ale i majetek třetí strany nebo jiné osoby, je zákazník povinen okamžitě hlásit incident policii. Pokud tak neučiní, zákazník bude odpovědný za škody vzniklé poskytovateli z důvodu porušení této povinnosti.

§13 Použití zákaznické karty, elektronické jízdenky nebo elektronického občanského průkazu

 1. Pokud zákazník použije jako přístupové médium zákaznickou kartu vydanou partnerem pro další spolupráci, souhlasí s tím, že při prvním použití karty může poskytovatel požadovat další údaje zákazníka potřebné pro obchodní účely spolupracujícího partnera. 
 2. Pokud platnost zákaznické karty spolupracujícího partnera uplynula, zákaznický účet poskytovatele se deaktivuje, a to v případech, kdy nebyly zaznamenány žádné platební prostředky. Po poskytnutí platného platebního prostředku je zákazníkovi znovu umožněno využívat služeb poskytovatele.
 3. Již přijaté zákaznické karty nextbike zůstávají platné a nejsou přenositelné jiným stranám.
 4. V případě ztráty zákaznické karty je zákazník povinen zablokovat kartu ve vlastním zájmu na servisní telefonní lince. Výměna karty nemusí být možná.

§14 Důvěrnost informací o uživateli

 1. Zákazník je odpovědný za zabránění neoprávněného použití jeho uživatelských dat třetími stranami. To se týká zejména personalizovaného PINu / hesla.
 2. Poskytovatel výslovně uvádí, že zaměstnanci nextbike nejsou oprávněni a nebudou nikdy žádat o heslo zákazníka.
 3. Zákazník může změnit osobní údaje kdykoliv a tak často, jak si přeje.
 4. Pokud má zákazník důvod domnívat se, že jeho uživatelská data byla ohrožena nebo zneužita, musí tuto skutečnost okamžitě sdělit poskytovateli.
 5. Zákazník může zákaznický účet deaktivovat písemným oznámením poskytovateli, Libušina 526/101, Olomouc 779 00, Czech Republic nebo prostřednictvím e-mailu servis@nextbikeczech.com.

§15 Zneužití a vyloučení

Poskytovatel má v případě řádného důvodu, zejména v případech zneužití, právo zrušit zákaznická práva a tím zamezit možnosti využívat jeho jízdní kola a služby.

§16 Poplatky, ceny a výpočty

 1. Výpočet všech poplatků a služeb se provede na základě cen platných na začátku každého jednotlivého použití jízdního kola. Poplatky za pronájem se řídí aktuálním ceníkem.
 2. Volné minuty, které má zákazník na svém účtu, se využívají k účtování jízdného.
 3. Další poplatky (nezamknuté kolo, kolo vrácené mimo stanici aj.) se řídí podle aktuálního ceníku. 
 4. Předplatné nextbike platí pro pronájem jednoho jízdního kola. Ty jsou také obecně platné a mohou být použity pouze osobou, na kterou byly speciálně vydány v souladu s aktuálním ceníkem.
 5. Roční předplatné platí na jízdní sezonu a je hned účtováno v plné výši. Roční předplatné platí pouze pro jedno kolo. Platnost je automaticky prodloužena, pokud zákazník nezruší předplatné ve své aplikaci, na svém účtu na webu www.nextbikeczech.com nebo žádostí zaslanou na e-mail servis@nextbikeczech.com.
 6. Měsíční předplatné platí po dobu 31 dnů od objednávky a je hned účtováno v plné výši. Toto předplatné platí pouze pro jedno kolo a daný typ kola. Platnost předplatného je automaticky prodloužena, pokud zákazník nezruší tarif ve své aplikaci, na svém účtu na webu www.nextbikeczech.com nebo žádostí zaslanou na e-mail servis@nextbikeczech.com.
 7. V případě, že zákazník nezruší automatickou obnovu před samotným obnovením, je možné o zrušení nevyužitého předplatného požádat zákaznický servis. Částka za toto předplatné je nahrána na jízdní kredit. V případě stržení z platební karty je možné částku na žádost zákazníka vrátit na platební kartu s poplatkem 50 Kč za zpětnou debetní transakci.
 8. Zrušení smlouvy o zvláštní sazbě nemá za následek automatickou deaktivaci zákaznického účtu u poskytovatele. Pokud zákazník chce účet deaktivovat, děje se tak písemným oznámením společnosti nextbike Czech Republic s.r.o., Libušina 526/101, Olomouc 779 00, Česká republika nebo prostřednictvím e-mailu servis@nextbikeczech.com.
 9. Kredit je nevratný (nelze vyplatit na platební kartu), nemá expiraci a je možné jej využít v jakémkoliv městě či zemi, kde nextbike GmbH provozuje svou službu.
 10. V případě, že si zákazník zruší účet v aplikaci, je tento účet odstraněn automaticky pouze v případě nulového nebo kladného zůstatku (kredit je nevratný, odstraněním tedy propadne). Pokud je na účtu dlužná částka, je nutné ji nejdříve uhradit a poté zažádat o odstranění účtu.

§17 Platba a opožděná platba

 1. Zákazník platí vyúčtované částky platební kartou, která je s jeho nextbike účtem spojená. 
 2. Pokud by nebylo možné připsat vyúčtované částky, poskytovatel má právo zákazníkův nextbike účet deaktivovat. Pro aktivaci účtu je nutné znovu verifikovat platební kartu částkou 50 Kč (v Kladně 300 Kč s platností od 21.10.2023), která bude poté převedena na jízdní kredit. V případě vyšší dlužné částky než 50 Kč bude stržen odpovídající obnos. 

§18 Účtování pronájmu a náhrady

 1. Poskytovatel fakturuje svým zákazníkům veškeré poplatky podle aktuálního kurzu a ceníku. Dokončené procesy pronájmu (včetně nákladů a časových období) může zákazník prohlížet ve svém účtu na adrese www.nextbikeczech.com a v aplikaci. Tento seznam všech dokončených vypůjčených procesů nezahrnuje položky, které jsou mimořádné a nemohou být zahrnuty do automatizovaného systému (například bonusy nebo poplatky za služby).
 2. Debetování účtu zákazníka probíhá automaticky na základě dlužné částky.
 3. Připomínky vůči účtovaným poplatkům musí být zaslány poskytovateli do 14 dnů od daného zaúčtování pronájmu prostřednictvím zpětné vazby v aplikaci nebo emailem (servis@nextbikeczech.com). Jakékoli splatné náhrady budou připsány na nextbike účet zákazníka a budou aplikovány na další platbu za jízdy nextbike, pokud zákazník nestanoví jinak.

§19 Ukončení a vymazání informací o zákazníkovi

 1. Oba smluvní partneři mohou kdykoli ukončit smluvní vztah. Právo na mimořádné ukončení není tímto ustanovením dotčeno. Zákazník může zákaznický účet deaktivovat prostřednictvím písemného oznámení zaslaného poskytovateli nebo elektronickou výpovědí o ukončení smlouvy odeslanou na e-mail servis@nextbikeczech.com.
 2. Deaktivaci účtu je možné provést pouze v případě, že u něj není evidována dlužná částka.
 3. Po ukončení speciální sazby může být zákaznická karta vrácena poskytovateli na adresu nextbike Czech republic s. r. o., Libušina 526/101, Olomouc 779 00, Česká republika.

§20 Zásady ochrany osobních údajů

 1. Poskytovatel shromažďuje, ukládá a používá osobní údaje zákazníků. V případě kdy je nutné plnit smluvní závazky, uzavřít smlouvu mezi zákazníkem a poskytovatelem nebo splnit jakoukoli jinou zákonnou povinnost poskytovatele je povinen tyto údaje použít pouze v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), tím se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, (tj. o subjektu údajů = Vás).
 2. Poskytovatel je oprávněn zpřístupnit informace o zákazníkovi vyšetřujícím orgánům, zejména adresu zákazníka, pokud je zahájeno řízení proti zákazníkovi za občanský nebo trestný čin.
 3. Pro účely platby budou údaje o platbě zákazníka převedeny na naše platební partnery pro ověření a zúčtování nájemného. Po registračním procesu již tyto údaje nejsou pro zaměstnance poskytovatele viditelné.
 4. Další informace týkající se využívání, správy a zpracování osobních údajů mohou být uvedeny v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

§21 Další ustanovení

Všechny právní vztahy mezi zákazníkem a poskytovatelem se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

Poskytovateli nevzniká povinnost kompenzovat zákazníkovi újmu způsobenou nefunkční aplikací nebo nedostupností kol na stanovišti finanční ani jakoukoli jinou formou.

 

Zákaznický Servis: +420581652047 (pondělí – pátek 9:00-17:00)
Email: servis@nextbikeczech.com
Web: www.nextbikeczech.com