Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. dubna 2022

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) pro systémy sdílení jízdních kol provozované nextbike Czech Republic s.r.o.

Následující všeobecné podmínky platí pro používání sdílených kol a elektrických kol (dále jen „kol“) nabízených společností nextbike Czech Republic s.r.o. Odstavec § 1 – § 8 našich podmínek určuje práva a povinnosti týkající se používání a pronájmu sdílených kol. Odstavce §9 – §19 upravují obchodní vztah mezi nextbike Czech Republic s.r.o. jako poskytovateli sdílených kol a jeho zákazníky.

Vymezení pojmů

 • Poskytovatel – nextbike Czech Republic s.r.o.
 • Zákazník – registrovaný uživatel, který má u nextbike vytvořený a aktivovaný účet spárováním platební karty. Zákazníkem je tedy osoba, která je zároveň majitelem této platební karty.
 • Zákaznický účet – účet, který si zákazník vytvoří přes nextbike aplikaci nebo webové stránky www.nextbikeczech.com za účelem používání sdílených kol nextbike.
 • Registrace – založení nextbike účtu a poskytnutí informací nezbytných k užívání sdílených kol nextbike.
 • Aktivace zákaznického účtu – probíhá vložením údajů platné platební karty a převodem částky 50 Kč, která zákazníkovi slouží jako jízdní kredit. Tento kredit může zákazník uplatnit ve všech zemích, kde nextbike působí.
 • Pronájem – doba od odemknutí sdíleného kola po správné vrácení a uzamknutí sdíleného kola.
 • Začátek pronájmu – počítá se od odemčení kola v aplikaci.
 • Konec pronájmu – nastane uzamčením kola v oficiální stanici stlačením páčky zámku nad zadním kolem a zvukovým signálem kola a kontrolou správně vráceného kola v aplikaci.
 • Parkování – pauza v užívání kola (zvolením parkovacího módu v aplikaci), kdy zákazník může kolo nechat dočasně zamčeno mimo stanici. V průběhu parkování je zákazníkovi stále účtováno nájemné až do vrácení kola do oficiální stanice.
 • Vrácení – ukončení pronájmu, které zákazník provede stlačením páčky zámku nad zadním kolem a kontrolou ukončení výpůjčky kola v aplikaci.
 • Nájemné – částka, která je účtovaná zákazníkovi za danou jízdu.
 • Oficiální stanice – místo určené k vrácení kola nextbike, které je zobrazeno na mapě aplikace a webových stránkách a je označeno ikonou ve tvaru obrácené kapky. Po rozkliknutí „kapky“ se musí zobrazit číslo a název stanice, v opačném případě jde o kolo, vrácené mimo oficiální stanici.
 • Flex zóna – oblast určená k vrácení kola, která je zobrazena na mapě aplikace a webových stránkách jako modře zabarvená plocha.
 • Bonusová stanice – využitím bonusové stanice získáváte speciální benefit (např. extra jízdní minuty navíc, extra jízdní kredit nebo jízdu zdarma).
 • Extra jízdní minuty – přidávají se vždy k jízdnímu tarifu daného města při vypůjčení z bonusové stanice.
 • Extra jízdní kredit – tento jízdní kredit, připsaný na účet uživatele nextbike, je použitelný pouze pro jízdy na kolech nextbike a není možné jej proplatit.
 • Jízda zdarma – benefit, získaný jízdou z/do speciální bonusové stanice, přičemž tato jízda nepřevyšuje 1 hodinu.

§1 Pravomoc obchodních podmínek (VOP) 

 1. Nextbike Czech Republic s.r.o. (dále jen „poskytovatel“) pronajímá jízdní kola registrovaným zákazníkům (dále jen „zákazník“), pokud jsou produkty a služby k dispozici.
 2. Půjčení je možné buď telefonicky nebo prostřednictvím aplikace nextbike pro smartphony, které podporují iOS nebo Android.
 3. Jakékoliv dohody, uzavřené ústně mezi stranami, odlišné od těchto VOP musí být schváleny a písemně potvrzeny společností nextbike Czech Republic s.r.o.
 4. Všeobecné obchodní podmínky se vztahují k fungování nextbike v České republice. Pro systémy nextbike v jiných zemích  platí podmínky lokálních poskytovatelů.

§2 Registrace a potvrzení

 1.  Žádost o registraci („žádost“) je možná buď prostřednictvím aplikace nextbike pro smartphone, který podporuje iOS, Android nebo Windows, nebo online na webových stránkách www.nextbikeczech.com. Aby se zákazník stal registrovaným, musí být žadatel v době schválení žádosti minimálně ve věku 16 let.
 2. V rámci procesu podávání žádostí je poskytovatel oprávněn využívat služby platebního partnera Apco System Limited (Apcopay) nebo Adyen, aby ověřil platební schopnost žadatele.
 3. Při registraci obdrží žadatel osobní identifikační číslo (PIN), které používá k přihlášení do aplikace přes smartphone i na webových stránkách www.nextbikeczech.com.
 4. Schválení žádosti povede k vydání aktivačního oznámení. Toto oznámení může být učiněno e-mailem.
 5. Po úspěšné registraci si zákazník může půjčit kola nextbike Czech Republic a další kola značky nextbike po celém světě. Přehled jednotlivých míst naleznete na adrese www.nextbikeczech.com. Pokud si zákazník chce pronajmout kola z jiné země, bude vyzván k odsouhlasení místních odlišných sazeb a VOP.
 6. Při registraci musí být poskytnut platný platební prostředek před dobou pronájmu. Pro ověření platnosti platební karty zašle zákazník na svůj nextbike účet kredit ve výši 50 Kč. Tento kredit lze uplatnit na půjčovném ve všech tarifních úrovních, všech zemích, kde nextbike působí, nepodléhá expiraci a je nevratný.
 7. Zákazník je povinen bezpodmínečně informovat nextbike Czech Republic s.r.o. o všech změnách svých osobních údajů, ke kterým dochází během obchodního vztahu

§3 Podmínky použití

 1.  Systém sdílení kol nextbike nesmí být využit:
  1. Osobou mladší 16 let.
  2. Pro přepravu více osob najednou, zejména malých dětí.
  3. Pro cesty mimo území České republiky bez písemného souhlasu nextbike Czech republic s.r.o.
  4. Pro pronájem třetím osobám.
  5. Jednotlivci pod vlivem alkoholu nebo drog [nulový zákonný (alkoholový) limit].
  6. Pokud zákazník při povinné kontrole kola před jízdou zjistí jakoukoliv závadu na kole. V tom případě je povinnen o této závadě informovat poskytovatele a může využít jiné kolo bez vad.
  7. Jsou-li kola používána za nepříznivých klimatických podmínek (např. silný vítr, deštivé počasí, bouřlivé počasí, námraza), pak je používání kol během těchto nepříznivých podmínek na vlastní nebezpečí a nextbike doporučuje uživateli, aby v takových podmínkách kolo vůbec nepoužíval.
 2. Zákazník je povinen dodržovat všechny silniční a dopravní zákony a předpisy.
 3. Řízení kol „bez rukou“ není povoleno.
 4. Je zakázáno nepřiměřeně používat koš na kole nebo jej přetížit (maximální přípustné zatížení je 5 kg). Zákazník je povinen zajistit, aby veškeré přepravované předměty byly po celou dobu řádně upevněny a zajištěny. Na koši není povoleno převážet živá zvířata. Nextbike Czech Republic s.r.o. neodpovídá za žádné škody vzniklé na přepravovaných věcech. Stejně tak neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé přepravovanými věci.
 5. Neschválené úpravy nebo změny kola nejsou povoleny.
 6. Pokud bude zjištěno neoprávněné nebo nevhodné použití kola, popřípadě stanice nextbike, nextbike Czech Republic je oprávněna ukončit obchodní vztah, zablokovat zákazníka z dalšího pronájmu a užívání kol a požadovat finanční náhradu.
 7. Zákazník může přenechat kolo k užívání další osobě, která však musí být starší 16 let. V takovém případě odpovídá zákazník za jednání této osoby, jako by pronájem provedl sám a je povinen zajistit, aby se tato osoba řídila všemi pokyny pro zákazníky, obsaženými v těchto VOP. V případě porušení této povinnosti, neodpovídá nextbike za jakékoliv škody způsobené těmito třetími osobami a za jakékoliv škody způsobené na majetku nextbike odpovídá zákazník, který zapůjčení kol potvrdil.

§4 Omezení pronájmu

 1. Vrácení kola je možné pouze ve městě, kde začal pronájem.
 2. Není-li dohodnuto jinak, každý zákazník si může vypůjčit až čtyři kola na jednom nextbike účtu najednou, přičemž každé kolo se počítá jako jeden pronájem. Při půjčení více kol najednou platí speciální sazby vždy pouze na jedno kolo (např. 15 minut jízdy zdarma díky podpoře města).
 3. Za časové období 24 hodin je možno provést maximálně 20 pronájmů.
 4. Po využití minut zdarma (např. 15 minut jízdy zdarma díky podpoře města) lze tuto výhodu znovu uplatnit až po 10 minutách od ukončení tohoto pronájmu, v opačném případě je výpůjčka účtována běžnou sazbou daného města.

§5 Doba pronájmu

 1. Zaúčtovaná doba pronájmu kola začíná otevřením vybraného kola v aplikaci.
 2. Zákazník je povinen potvrdit ukončení doby pronájmu podle § 8. Po potvrzení ukončení pronájmu bude účtováno nájemné, které má být fakturováno. Oficiální konec doby pronájmu musí být potvrzen uzamknutím kola a kontrolou ukončení pronájmu v aplikaci. Zákaznický servis nextbike musí být v případě problému okamžitě informován. V pracovní hodiny zákaznického servisu nás informujte prostřednictvím servisní linky, tak aby mohl být problém ihned vyřešen, případně mimo pracovní hodiny nám napište prostřednictvím aplikace nebo emailu.

§6 Podmínky pronájmu kol

 1. Zákazník se musí před zahájením pronájmu seznámit s podmínkami a vhodným užíváním půjčeného kola.
 2. Zákazník je povinen před použitím zkontrolovat, zda je kolo bez závady. Pokud zákazník zjistí technické závady nebo nedostatky na začátku nebo v kterémkoli okamžiku během doby pronájmu, musí o tom okamžitě informovat zákaznický servis poskytovatele prostřednictvím aplikace nebo servisní telefonní linky a v případě nutnosti ukončit pronájem kola.
 3. Zákazník je povinen ihned hlásit jakékoliv závady. Pokud je kolo nalezeno bez zámku, je zákazník povinen kontaktovat zákaznický servis přes aplikaci nebo servisní telefonní linku.

§7 Parkování půjčených kol

 1. Pokud se zákazník rozhodne jízdu dočasně přerušit, musí jízdní kolo zaparkovat (účtování pronájmu v parkovacím režimu stále pokračuje). Zákazník je při parkování povinen dodržovat pravidla silničního provozu. Dále musí zajistit, aby během parkování nebránil bezpečnosti silničního provozu, ujistit se, že kolo není překážkou pro ostatní vozidla a že třetím stranám nebo jejich majetku nedojde k žádným škodám.
 2. Zejména není dovoleno parkovat půjčená kola trvale nebo dočasně
  1. u semaforů
  2. u parkovacích strojů nebo parkovacích čteček
  3. u dopravních značek
  4. na chodnících, které jsou pak zmenšeny na šířku menší než 1,50 m
  5. před, v nebo v blízkosti nouzových východů a v servisních zónách požárního oddělení
  6. v případě, že kolo překrývá místní reklamu
  7. na vlakových a autobusových nástupištích
  8. v budovách a dvorech
  9. na cestách přizpůsobených pro nevidomé
  10. u nebo před poštovními schránkami
  11. před dveřmi, branami nebo v jejich rozsahu otáčení
  12. na příjezdových cestách nebo před nimi
 3. Půjčené kolo musí být řádně uzamčeno, pokud není používáno, a to i v případě, že ho zákazník krátce opustí. Další informace o tom, jak zamknout kolo, najdete na našich webových stránkách nebo online na YouTube.
 4. Klient nesmí zaparkovat kola trvale v parcích, zahradách či jiných plochách v soukromém vlastnictví. Zákazník je oprávněn dočasně zaparkovat kola na místech v soukromém vlastnictví pouze pokud má povolení od osoby způsobilé udělit takové povolení.
 5. Nedodržení bude mít za následek účtování poplatků. Dále je zákazník odpovědný za úhradu jakýchkoliv úředních pokut nebo nároků ze strany třetích osob, které byly v důsledku nedodržení těchto předpisů nebo právních předpisů poškozeny.

§8 Vrácení jízdních kol

 1. Vrácení půjčených jízdních kol je dovoleno pouze do předem definovaných míst, která jsou v mapě aplikace a na našich webových stránkách označena číslem a názvem stanice. Výjimky platí pro jednotlivé lokality, kde lze kola vrátit do flex zóny.
 2. Kolo musí být vráceno tak, aby bylo jasně viditelné na jednom z míst publikovaných online (nebo v aplikaci) a uzamčeno pomocí zámku nad zadním kolem, čímž zákazník potvrzuje ukončení pronájmu a předává tak poskytovateli informace o době pronájmu a také o přesné poloze vrácení (číslo stanice nebo souřadnice GPS).
 3. Vrácení kol do zóny zákazu, která je znázorněna v aplikaci nextbike nebo na webových stránkách nextbikeczech.com, je bez výjimek zakázáno.
 4. U kol typu ,,Eco bike“ (nejčastější varianta v ČR) je třeba mechanicky zamáčknout páčku na zámku nad zadním kolem, čímž se pronájem ukončí. Toto se pak automaticky promítne do aplikace nextbike. Zákazník je však povinen zkontrolovat v aplikaci v sekci „Moje výpůjčky“, zda-li se tak stalo, a v případě že v aplikaci vidí, že pronájem nebyl ukončen, okamžitě o tom informuje provozovatele. V pracovní hodiny zákaznického servisu nás informujte prostřednictvím servisní linky, tak aby mohl být problém ihned vyřešen, případně mimo pracovní hodiny nám napište prostřednictvím aplikace nebo emailu.
 5. Zákazník musí být schopen poskytnout tyto informace poskytovali na požádání po dobu 48 hodin od doby pronájmu.
 6. Pokud zákazník nevrátí kolo do definované oblasti, jak je popsáno v odstavcích 1 až 3, poskytne nepravdivé informace nebo nepožádá o vrácení jízdního kola, bude mu účtován servisní poplatek v souladu s aktuálním ceníkem.

§9 Závazky nextbike Czech Republic

 1. Společnost nextbike Czech Republic odpovídá za závady na kolech, které jí byly nahlášeny a nebyly odstraněny. V případě, že je ze strany zákazníka užíváno kolo, které je zjevně poškozeno, či jakkoliv omezena jeho funkčnost, nextbike Czech Republic neodpovídá za jakékoliv škody, způsobené užíváním takového kola. Společnost nextbike Czech Republic neodpovídá za škody na předmětech, které byly přepravovány během pronájmu a to buď pomocí koše na kole nebo držáku Užívání kol k přepravě věcí je činěno zákazníkem na jeho vlastní nebezpečí.
 2. nextbike Czech Republic neodpovídá za případy nesprávného a / nebo neoprávněného používání jízdního kola podle §3.

§10 Závazky zákazníků

 1. Používání služeb poskytovaných společností nextbike Czech Republic probíhá na vlastní riziko. Zákazník bere plnou odpovědnost za škody, které způsobil sám. Zákazník je odpovědný výhradně za nároky na odpovědnost vyplývající z akcí nebo událostí, ke kterým došlo během doby pronájmu nebo v důsledku toho. Nároky pojistitele odpovědnosti nextbike Czech Republic vůči zákazníkovi zůstávají nedotčeny.
 2. V případě, že zákazník způsobí nextbike Czech Republic jakoukoliv škodu z důvodu počínání v rozporu s jeho povinnostmi dle těchto VOP nebo v rozporu s účelem výpůjčky včetně odcizení kola z důvodu počínání v rozporu s VOP, je zákazník povinen nahradit nextbike Czech Republic škodu tímto jednáním v příčinné souvislosti s ním způsobenou, zejména pak náklady nutné na opravu
 3. Zákazník je odpovědný za veškeré náklady a škody vzniklé společnosti nextbike Czech Republic z důvodu nedodržení povinností vyplývajících z těchto podmínek. Za zákazníka se považuje registrovaný uživatel, který má aktivovaný účet verifikací platební karty. Zákazníkem je tedy osoba, která je zároveň majitelem této platební karty.
 4. Pokud je jízdní kolo ukradeno během doby výpůjčky, musí zákazník okamžitě hlásit krádež nextbike Czech Republic zavoláním zákaznické linky.

§11 Povinnosti zákazníka v případě nehody

nextbike Czech Republic musí být okamžitě informován o nehodách. V případech havárií, které zahrnují nejen uživatele, ale i majetek třetí strany nebo jiné osoby, zákazník je rovněž povinen okamžitě hlásit incident policii. Pokud tak neučiní, zákazník bude odpovědný za škody vzniklé společnosti nextbike Czech Republic z důvodu porušení této povinnosti.

§12 Použití zákaznické karty, elektronické jízdenky nebo elektronického občanského průkazu

 1. Pokud zákazník použije jako přístupové médium zákaznickou kartu vydanou partnerem pro další spolupráci, souhlasí s tím, že při prvním použití karty může poskytovatel požadovat další údaje zákazníka potřebné pro obchodní účely spolupracujícího
 2. Pokud platnost zákaznické karty spolupracujícího partnera uplynula, zákaznický účet společnosti nextbike Czech Republic se deaktivuje a to v případech, kdy nebyly zaznamenány žádné platební prostředky. Po poskytnutí platného platebního prostředku je zákazníkovi znovu umožněno využívat služeb poskytovatele.
 3. Již přijaté zákaznické karty nextbike zůstávají platné a nejsou přenositelné jiným stranám.
 4. V případě ztráty zákaznické karty je zákazník povinen zablokovat kartu ve vlastním zájmu na servisní telefonní lince. Výměna karty nemusí být možná.

§13 Důvěrnost informací o uživateli

 1. Zákazník je odpovědný za zabránění neoprávněného použití jeho uživatelských dat třetími stranami. To se týká zejména personalizovaného PINu / hesla.
 2. nextbike Czech Republic výslovně uvádí, že zaměstnanci nextbike nejsou oprávněni a nebudou nikdy žádat o heslo zákazníka.
 3. Zákazník může změnit osobní údaje kdykoliv a tak často, jak si přeje.
 4. Pokud má zákazník důvod domnívat se, že jeho uživatelská data byla ohrožena nebo zneužita, musí tuto skutečnost okamžitě sdělit nextbike Czech
 5. Zákazník může zákaznický účet deaktivovat písemným oznámením společnosti nextbike Czech Republic, Libušina 526/101, Olomouc 779 00, Czech Republic nebo prostřednictvím e-mailu servis@nextbikeczech.com.

§14 Zneužití a vyloučení

nextbike Czech Republic má v případě řádného důvodu, a zejména v případech zneužití, právo zrušit zákaznická práva a tím zamezit možnosti využívat jízdních kol a služeb společnosti nextbike Czech Republic.

§15 Poplatky, ceny a výpočty

 1. Výpočet všech poplatků a služeb se provede na základě cen platných na začátku každého jednotlivého použití jízdního kola. Poplatky za pronájem se přebírají z aktuálního ceníku.
 2. Zvláštní sazby (např. roční předplatné) platí pro pronájem jednoho jízdního kola. Ty jsou také obecně platné a mohou být použity pouze osobou, na kterou byly speciálně vydány v souladu s aktuálním ceníkem.
 3. Roční předplatné platí na jízdní sezonu a je hned účtováno v plné výši. Roční předplatné platí pouze pro jedno kolo. Platnost je automaticky prodloužena, pokud zákazník nezruší předplatné ve své aplikaci, na svém účtu na webu www.nextbikeczech.com nebo žádostí zaslanou na e-mail servis@nextbikeczech.com.
 4. Měsíční předplatné platí po dobu 31 dnů od objednávky a je hned účtováno v plné výši. Toto předplatné platí pouze pro jedno kolo a daný typ kola. Platnost předplatného je automaticky prodloužena pokud zákazník nezruší tarif ve své aplikaci, na svém účtu na webu www.nextbikeczech.com nebo žádostí zaslanou na e-mail servis@nextbikeczech.com.
 5. Zrušení smlouvy o zvláštní sazbě nemá za následek automatickou deaktivaci zákaznického účtu u společnosti nextbike Czech Republic. Pokud zákazník chce účet deaktivovat, děje se tak písemným oznámením společnosti nextbike Czech Republic, Libušina 526/101, Olomouc 779 00, Czech Republic nebo prostřednictvím e-mailu servis@nextbikeczech.com.

§16 Platba a opožděná platba

 1. Zákazník platí vyúčtované částky platební kartou, která je s jeho nextbike účtem spojená. 
 2. Pokud by nebylo možné připsat vyúčtované částky, nextbike Czech Republic r.o. má právo zákazníkův nextbike účet deaktivovat.

§17 Účtování pronájmu a náhrady

 1. Poskytovatel fakturuje svým zákazníkům podle aktuálního kurzu a ceníku. Dokončené procesy pronájmu (včetně nákladů a časových období) může zákazník prohlížet ve svém účtu na adrese www.nextbikeczech.com a v aplikaci. Tento seznam všech dokončených vypůjčených procesů nezahrnuje položky, které jsou mimořádné a nemohou být zahrnuty do automatizovaného systému (například bonusy nebo poplatky za služby).
 2. Debetování účtu zákazníka probíhá automaticky. Nextbike Czech Republic si nicméně vyhrazuje právo upozornit zákazníka na platbu buď telefonicky nebo písemně.
 3. Připomínky vůči účtovaným poplatkům musí být zaslány písemně společnosti nextbike Czech Republic do 14 dnů od daného zaúčtování pronájmu. Jakékoli splatné náhrady budou připsány na nextbike účet zákazníka a budou aplikovány na další platbu za jízdy nextbike, pokud zákazník nestanoví jinak.

§18 Ukončení a vymazání informací o zákazníkovi

 1. Oba smluvní partneři mohou kdykoli ukončit smluvní vztah. Právo na mimořádné ukončení není tímto ustanovením dotčeno. Zákazník může zákaznický účet deaktivovat prostřednictvím písemného oznámení zaslaného společnosti nextbike Czech Republic. Písemné výpovědi o ukončení smlouvy se zasílají na: nextbike Czech Republic, Libušina 526/101, Olomouc 779 00, Czech Republic; nebo e- mailem na adresu: servis@nextbikeczech.com.
 2. Zvláštní sazby (např. Roční sazba) jsou spojeny s konkrétním smluvním obdobím. Podmínky pro ukončení zvláštních sazeb jsou uvedeny v 14 odst. 1. Po ukončení speciální sazby může být zákaznická karta vrácena společnosti nextbike Czech Republic na adrese Libušina 526/101, Olomouc 779 00, Czech Republic.

§19 Zásady ochrany osobních údajů

 1. nextbike Czech Republic shromažďuje, ukládá a používá osobní údaje zákazníků, v případě kdy je nutné plnit smluvní závazky, uzavřít smlouvu mezi zákazníkem a nextbike nebo splnit jakoukoli jinou zákonnou nextbike Czech Republic je povinen tyto údaje použít pouze v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), tím se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, (tj. o subjektu údajů = Vás).
 2. nextbike Czech Republic je oprávněn zpřístupnit informace o zákazníkovi vyšetřujícím orgánům, zejména adresu zákazníka, pokud je zahájeno řízení proti zákazníkovi za občanský nebo trestný čin.
 3. Pro účely platby budou údaje o platbě zákazníka převedeny na naše platební partnery pro ověření a zúčtování nájemného. Po registračním procesu již tyto údaje nejsou pro zaměstnance společnosti nextbike Czech Republic viditelné.
 4. Další informace týkající se využívání, správy a zpracování osobních údajů mohou být uvedeny v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

§20 Další ustanovení

Všechny právní vztahy mezi zákazníkem a nextbike Czech Republic se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zákaznický Servis: +420581652047 (pondělí – pátek 9:00-17:00)
Email: servis@nextbikeczech.com
Web: www.nextbikeczech.com